Cursusbureau Zaanstreek

header-kidsInSchool
Jongeren
Kinderen
header-youngProfessionals

Veelgestelde vragen

De doelgroepen die op de website vermeld staan, bijvoorbeeld zwangere vrouwen, ouders, kinderen, jongeren die in Zaanstad, Oostzaan of Wormerland wonen.

Als je iets mee moet nemen naar een cursus geven we dat duidelijk aan. Meestal hoeft er niets meegenomen te worden. 

De cursus gaat door bij voldoende deelnemers. Als er te weinig deelnemers zijn, dan krijg je van ons bericht.

Er is altijd contact met je als ouder of verzorger. Door bv. een intakegesprek, een ouderavond of een adviesgesprek. Voor een intakegesprek en adviesgesprek word je samen met uw kind(eren) uitgenodigd.

Dit kan zeker. Bij sommige cursussen is ondersteuning van het kind door de ouder (s) zelfs onmisbaar om het gewenste resultaat te bereiken. Bij een aantal cursussen is er een ‘klussenmap’ voor de ouders thuis. De trainers zullen je ook betrekken bij de cursus en handvatten geven om je kind thuis te ondersteunen.

Nee dat kan niet. Vanaf 7 jaar kunnen kinderen meedoen aan de SOVA of Rots en Water. Als ze jonger zijn kunnen ze nog niet goed de vaardigheden leren die aangeboden worden. Ook kunnen kinderen dan nog niet goed genoeg schrijven om opdrachtjes op papier te kunnen doen.

Aanmelden kan via de knop "Inschrijven" bij alle cursussen of activiteiten op de website.

Voor sommige cursussen is het de bedoeling dat u contact met ons opneemt om een intake-gesprek in te plannen. Dat staat dan in de email aangegeven!

In de andere gevallen ontvangt u een email waarin duidelijk vermeld wordt dat u op de wachtlijst staat of dat u gaat deelnemen.

U ontvangt van ons altijd een email, deze kan in uw SPAM-box terecht komen.

De meeste cursussen zijn gratis. Als er wel een bijdrage wordt gevraagd staat dat erbij vermeld. 

Een aantal weken van te voren nemen wij via de mail of telefonisch contact met je op.

Dat kan in sommige gevallen. Dat laten wij dan via de mail weten.

Dat kan via de mail: cursus@ggdzw.nl of telefonisch 075-6518340.

Dit wisselt. Als er al een startdatum bekend is, dan is deze terug te vinden op de website bij de cursus/activiteit van uw keuze. Als er nog geen startdatum vermeld staat is dit afhankelijk van de aanmeldingen en krijg je dit te horen bij de intake.

Dit wisselt. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar centraal gelegen locaties. Je krijgt de locatie voor aanvang van de cursus te horen.

Cursus- en Privacy voorwaarden Cursusbureau GGD Zaanstreek-Waterland

 

Artikel 1          Algemeen

 

Deze Cursus- en Privacy voorwaarden van Cursusbureau GGD Zaanstreek-Waterland (hierna te noemen: ‘cursusvoorwaarden’) zijn van toepassing op het cursusaanbod van GGD Zaanstreek-Waterland (hierna te noemen: ‘de GGD’).

De GGD organiseert diverse cursussen, bijeenkomsten en workshops rondom zwangerschap, bevalling en opvoeden. Alle cursussen, bijeenkomsten en workshops duiden we hierna aan als ‘de cursus’. Het aanbod verschilt per gemeente.

Subsidie van gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland maken het cursusaanbod mogelijk. Voor een aantal cursussen betaalt de cursist een bijdrage (hierna te noemen: ‘cursusgeld’).

Artikel 2          Inschrijving en deelname

2.1       Inschrijving geschiedt via het inschrijfformulier op de website www.cursusbureauzaanstreek.nl (hierna te noemen: ‘de website’) . Of, als dit niet mogelijk is, per e-mail  of telefonisch. Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de cursusvoorwaarden. Wanneer cursisten aan de groep van hun keuze kunnen deelnemen, ontvangen zij een bevestiging.

Artikel 3          Betaling en verzekering

3.1       Voor cursussen met een verplichting voor de cursist tot betaling van cursusgeld, dient de cursist via iDEAL te betalen tijdens de inschrijving via de website. Hierop zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van iDEAL van toepassing.

3.2       Is betaling van cursusgeld via iDEAL niet mogelijk? Dan krijgt de cursist in afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 een factuur. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij het uitblijven van betaling of te late betaling kan de GGD wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

3.3       Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekeraar om een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar  te kijken of de verzekeraar (een deel van) de cursus vergoedt. De GGD heeft hier geen enkele invloed op en kan geen garantie geven dat de cursist (een deel van) de cursus  vergoed krijgt.

Artikel 4          Annulering

4.1       Cursussen kunnen alleen starten bij voldoende aanmeldingen.

4.2       De GGD behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. De GGD zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen op een ander tijdstip of op een andere cursuslocatie. Als dit niet lukt krijgt de cursist het eventueel reeds betaalde cursusgeld terug.

4.3       Als de cursist niet kan deelnemen aan de cursus, dient hij of zij de GGD hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan zowel per e-mail als telefonisch.

4.4       De cursist heeft bij annulering of tussentijdse beëindiging van de cursus geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of een andere locatie.

4.5       De cursist heeft bij annulering of tussentijdse beëindiging van de cursus geen recht op restitutie van cursusgeld, tenzij zich één van de in artikelen 4.6 en 4.7 omschreven situaties voordoet.

4.6       In geval van annulering of tussentijdse beëindiging van een zwangerschapscursus vanwege geboorte van de baby voor de zwangerschapsduur van 36 weken heeft de cursist recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld. Reeds gevolgde lessen komen niet voor vergoeding in aanmerking.  

4.7       Als de cursist om medische redenen een zwangerschapscursus annuleert of tussentijdse beëindigt,  dan heeft de cursist recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld. Om aanspraak te kunnen maken op restitutie is een verklaring van een arts of specialist nodig. Reeds gevolgde lessen komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

4.8       De GGD schakelt docenten in om de cursus  te geven. De GGD is te allen tijde gerechtigd een docent te laten invallen voor een andere docent.

4.9       Het inhalen van een gemiste les is niet mogelijk.

Artikel 5          Aansprakelijkheid

5.1       Bij een zwangerschapscursus zijn de GGD en de docenten niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.

5.2       Deelname aan de cursus is voor eigen risico. De GGD is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is, door, of verband houdt met, deelname of annulering aan de cursus, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de GGD.

Artikel 6          Privacy

6.1       De GGD en de docenten gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de cursisten en behandelen door de cursisten verstrekte informatie vertrouwelijk.

6.2       Ten aanzien van de cursussen verwerkt de GGD na de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens (zoals de uitgerekende datum in geval van zwangerschap) die de cursist aan de GGD doorgeeft bij het aanmelden via de website.

Persoonsgegevens die de cursist na aanmelding verstrekt aan de GGD, zoals een nieuw adres.

 

De GGD bewaart geen automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals IP-adressen, browsergegevens en zoekgedrag.

 

6.2       Voor de GGD en de docenten is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om cursussen aan te kunnen bieden, in te plannen en te verzorgen. Tevens is het voor de GGD noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om het contact met de cursisten en docenten goed te laten verlopen. De GGD en de docenten gebruiken de persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden.

 

Artikel 7          Intellectueel eigendom

 

7.1       Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van GGD Zaanstreek-Waterland en/of de docenten. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige zaken die verband houden met de cursus zijn aan GGD Zaanstreek-Waterland en/of de docenten voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf  van GGD Zaanstreek-Waterland en/of de docenten mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.

 

 

Artikel 8          Klachten

 

8.1       Een cursist kan een klacht per e-mail indienen via klacht@ggdzw.nl. De GGD neemt de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. Meer informatie over de afhandeling van klachten is te vinden op de website van de GGD (https://www.ggdzw.nl/klachten/).